детски обувки
Категория
Пол
Вид
Марка
Специални предложения
Размер


Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ Е-МАГАЗИН "КОТАРАК В ЧИЗМИ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"Калеа Кидс" ООД е търговско дружество предоставящо стоки и услуги онлайн посредством електронния магазин kotarakvchizmi.com, наричан по-долу за краткост Е-магазин.
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
„Интернет сайт” е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес kotarakvchizmi.com;
„Интерфейс” – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
„Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
"Клиент" е физическо или юридическо лице, което извършва поръчка в Е-магазина.
"Клиентски/потребителски профил" е информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр. Клиентът има достъп до своя клиентски/потребителски профил чрез въвеждане на потребителско име и парола. Информацията се ползва и съхранявана от Е-магазина единствено и само за целите посочени в настоящите Общи условия, по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни.
„Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
„Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя; „Платформа” – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
„Стоки/артикули", предоставяни през Е-магазина" са: - детски обувки; аксесоари за деца; детски дрехи; детски играчки; други стоки/услуги. Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
„Уебсайт / сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на гореизброените понятия.
2. Настоящите Общи условия преставляват договор за предоставяне от Калеа Кидс ООД (ЕИК 203946591) на интернет сайта kotarakvchizmi.com, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта kotarakvchizmi.com.
3. Страни по настоящия договор са Калеа Кидс ООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта kotarakvchizmi.com.
4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът kotarakvchizmi.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
5. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта kotarakvchizmi.com.
6. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

II. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

7. Настоящите Общи условия са приети от Калеа Кидс ООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
а) условията за ползване на Е-магазина от потребителите на предлаганите от него услуги;
б) условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Калеа Кидс ООД и потребителите на Е-магазина;
в) правата и задълженията на Калеа Кидс ООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
8. Общите условия са публикувани на видно място в уебсайта на Е-магазина и са достояние на всеки посетител.
9. Публикуването на стоки в Е-магазина счита за публична покана към потребителите да отправят до Калеа Кидс ООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
10. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на Е-магазина е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Калеа Кидс ООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. Калеа Кидс ООД има право, но не е задължено, да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия.
11. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркиране на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни.
12. Маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
13. Данни за Е-магазина: “kotarakvchizmi” е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставкkа на публикуваните в него стоки. Уебсайтът kotarakvchizmi.com (наричан за краткост Е-магазин) е собственост на ВИАВЕРИ ЕООД, Булстат: 202221309. Всички стоки, предлагани за продажба чрез Е-магазина, са собственост на Калеа Кидс ООД и се продават от негово име. Посочените в Е-магазина цени са крайни и включват ДДС.

III. ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ. ЦЕНИ И ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

14. Обект на продажба чрез Е-магазина са обявените в него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
15. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез Е-магазина, са описани в самия него, в съответните подраздели за отделните видове продукти.
16. Цените на стоките, предлагани чрез Е-магазина , са посочени в самия него, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. Калеа Кидс ООД има право да променя едностранно посочените в Е-магазина цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.
17. Цените по предходната точка не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени. Разходите по доставката на поръчаните стоки се калкулират и показват автоматично на потребителя по време на подаване на поръчката. Разширена информация за цените по доставката е предоставена в раздел „Поръчка, доставка, гаранция”.

IV. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАЛЕА КИДС ООД ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. Калеа Кидс ООД посредством Е-магазина полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на потребителите, станали известни по повод на регистрацията, или при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
19. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Калеа Кидс ООД и Е-магазина могат да използват личните данни на потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки, и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
20. Е-магазинът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на потребителя.
21. Ограниченията по предходната т.20 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Е-магазинът има право да предостави личната информация за потребителя когато:
а) информацията е изискана от съответните компетентни държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
б) е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
в) други посочени в закона случаи.
22. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на потребителя.

V. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА И ПОКУПКАТА НА СТОКИ

23. Е-магазинът може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
а) вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
б) единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
в) разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;
г) трите имена на потребителя;
д) валиден електронен адрес на потребителя;
е) телефонен номер на потребителя
ж) адрес за получаване поръчаната стока;
- трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
з) данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, с наложен платеж при получаване на доставката;
и) в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;
к) изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
л) данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура. Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава Е-магазина от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
24. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Е-магазина. Когато потребителят промени потребителското си име, Е-магазина не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
25. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Е-магазина за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Е-магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
26. Поръчката за покупка на стоки през Е-магазина може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
27. Е-магазинът не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните по чл. 30 или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.
28. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва Калеа Кидс ООД и Е-магазина до момента на нейното потвърждение от Калеа Кидс ООД.
29. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

VI. ПРОВЕРКА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ И АВТЕНТИЧНОСТТА НА ПОРЪЧКАТА.

30. След получаване на поръчката Е-магазинът извършва проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка като се свързва с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон.
31. След потвърждаване автентичността на подадената от потребителя поръчка и нейните реквизити Е-магазинът изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по чл.23, дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.
32. В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на Е-магазина, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на Е-магазина с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане.
33. При спазване на условията по чл. 23 поръчката за покупка се счита за приета от Е-магазина и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на Е-магазина.
34. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, Е-магазина ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

35. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който Е-магазинът изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по чл.36 и чл.37.
 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

36. Е-магазинът се задължава:
а) да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
б) да достави в срок съответната стока
в) да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.
37. Потребителят се задължава
а) да посочи пълни, точни и верни данни по чл. 23;
б) да плати цената на поръчаната от него стока;
в) да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
г) да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

VIV. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА

38. Е-магазинът доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.
39. Поръчаната стока може да бъде получена само от:
а) купувача;
б) лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в чл.23 (със самата поръчка);
в) лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
г) лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;
д) лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.
40. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по чл. 41 в срока за изпълнение на доставката, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
41. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
42. При приемането на стоката лицето по чл. 39 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на Е-магазина по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия.
43. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по чл. 41 получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:
а) актуалните данни на Е-магазина съгласно чл. 13 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
б) правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
в) данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции. При получаването на доставката лицето по чл. 39 подписва един екземпляр от предоставенат му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на Е-магазина.
44. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

X. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

45. Клиентът има право да откаже получаването на стоката, предмет на подадена от него поръчка, когато:
а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по чл. 46.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква “а” по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на Е-магазина.
46. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен - опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин, етикетите да не са сваляни и/или премахнати, фискалният бон да бъде върнат заедно с гаранционната карта. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.
47. В случаите по чл. 45 и чл. 46, ако потребителят е заплатил цената на стоката, Е-магазина възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно параграф VI и се извършва нова доставка.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

48. Рекламациите за недостатъци на доставена от Е-магазина стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

XII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

49. На основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс споровете между Е-магазина и лица, които не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, се разрешават от компетентните съдилища в гр. Варна.

XIII. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Калеа Кидс ООД
Булстат: 203946591
Адрес на магазин: гр. Варна, ул. Александър Малинов 4

Телефон:
+359 888 390 861

Email: info@kotarakvchizmi.com
Въпроси, предложения, рекламации и оплаквания: info@kotarakvchizmi.com
Поръчки и специфични изисквания: info@kotarakvchizmi.com
 

Настоящите Общи условия са обявени в уебсайта www.kotarakvchizmi.com на 01 август 2014г. и влизат в сила, считано от 01 август 2014 г. като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.
Всички права запазени!
Калеа Кидс ООДМеню
За нас
Поръчка и доставка
Знаете ли?
Контакти
Продукти
Промоции
За марките
Нови продукти
Всички продукти
Доставка
Безплатна доставка за поръчки над 80лв.
Обши условия
Политика за защита на личните данни
Контакти
гр. Варна, ул. „Aлександър Малинов“  № 4
тел.: 0888 390 861
e-mail: info@kotarakvchizmi.com
www.kotarakvchizmi.com
Намерете ни

Facebook instagram youtube

2024, Всички права запазени. Виавери ЕООД